Prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom TE-TO Pančevo na lokaciji HIP Petrohemije

Za potrebe generalnog projektanta – slovačke kompanije ENPI, naša firma je, kroz konzorcijum RNPF Srbija – lokalnog partnera ENPI-a, bila zadužena za tehničku dokumentaciju, odnosno usaglašavanje dokumantacije za arhitekturu, građevinu, mašinstvo, merenje regulacije i upravljanje, kao i protivpožarstvo. Naši partneri bili su još i ZAP (menadzment projekta), Termoenergo inženjering (projekat elektrike) i firma GGE Srbija (predstavnik slovačke grupacije GGE), koja je objedinila konzorcijum.

Ugovorom je predviđena izrada generalnog projekta i prethodne studije opravdanosti, odnosno idejni projekat i studija opravdanosti za TE-TO Pančevo, kapaciteta 175 MW, na lokaciji HIP Petrohemije.

Generalni projekat i prethodna studija opravdanosti su završeni, a projekat je odobren od strane  revizione komisije Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Cilj projekta je izgradnja Termoelektrane–toplane, koja bi trebalo da obezbedi neophodne količine toplotne energije za potrebe RNP i HIP Petrohemije, dok bi se viškovi električne energije prodavali nacionalnom operateru. Time bi se stekli uslovi za gašenje kotlova unutar HIP Petrohemije i Rafinerije Pančevo, čime bi se smanjio stepen zagađenja, koji je decenijama jedan od glavnih problema grada Pančeva.

Klijent : NIS ad

Sledeći projekat Prethodni projekat